Obchodní podmínky

GDPR

Vážení zákazníci,
s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů ( GDPR), bychom Vás chtěli  požádat  o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů, a který naleznete níže , v sekci Ochrana osobních údajů.

 

 

ÚVOD
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.3.2014 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi firmou Bruno Zini ,  IČO: 76490114, DIČ: CZ682613665, se sídlem Karlova 632, Milevsko, PSČ 39901,  (Prodávající) a zákazníkem (Kupující) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě  na adrese www.bubu7.cz (Internetový obchod).
2. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.
3. Tyto obchodní podmínky platí i při uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných jinak než přes web stránky(internetový obchod) , a to prostřednictvím  komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
4. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.


 
 ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také  popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně  včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží . Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2. Kupující vloží vybrané zboží z Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
3. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit zaregistrované údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.
4. Objednávku, která je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající  oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
5. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky e-mailem, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.
6. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
7. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
8. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
9. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s nimi seznámit před jejím uzavřením.
10.Kupující nemůže požadovat od Prodávajícího náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy
 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
2. Jestliže není dohodnuto  jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
1. na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího číslo 2807084339/0800  Česká spořitelna
3. Jestliže je mezi stranami dohodnuto jinak anebo jedná-li se o  výrobu na zakázku , je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat přiměřenou zálohu kupní ceny. Strany si sjednávají, že lhůta  obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí Kupující Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží.
4.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží pouze, jeli zaplacena celá kupní zboží.

 
PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ


1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží co nejdříve a to do 7 pracovních dní , nedohodnou-li se strany jinak , nebo v případě problémů vzniklých vinou přepravce. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.
2.Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.
3. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat.
4. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e mailem na adrese: infobubu7@seznam.cz
5. Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za nové odeslání.


 VADY A ZÁRUKA

1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je v pořádku a nemá vady . Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že má vlastnosti, které jsou popsány na internetovém obchodě.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku  v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti.
3. Při reklamaci Kupujícímusí předložit doklad o koupi. Jestliže není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
4. Kupující může požadovat i dodání nového artiklu  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti artiklu, může Kupující požadovat jen výměnu části.V případě není li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Jestliže lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu části má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho části nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její část nebo zboží opravit, a to i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
5. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Záruka na jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení, pohlaví), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

1.a Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je řízena zákonemč.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.


2. Kupující dále dává svůj souhlas , aby jeho osobní údaje  doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení tohoto souhlasu odmítnout již při první registraci či objednávce.
3. Osobní údaje Kupujícího  nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty nikomu jinému než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů , dopravci a účetní v tištěné podobě. Data v tištěné podobě jsou uzamčeny a má k nim přístup pouze majitel firmy.Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.Poskytnuté osobní údaje nebudou v žádném případě předávány  třetím osobám za účelem prodeje. Přístup k osobním údajům je možné pouze z autorizovaného zařízení, ke kterému má přístup pouze majitel a které je zakodováno bezpečnostním kodem. Při případném úniku dat je naší povinností oznámit toto dozorovacímu úřadu a subjektu údajů- zákazník.Pokud zákazník požádá , jeho data budou okamžitě z databáze vymazány.


4. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení .


5. Kupující, který nechce aby byly jeho ůdaje zpracovány , může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení zákaznického účtu.


6. Kupující pokud má zájem, může vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky.

 

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. A to písemným sdělením na mail: infobubu7@seznam.cz
2.V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží nutno poslat pouze Českou poštou, na adresu Karlova 632, 39901 Milevsko. Zboží zaslané jiným přepravcem, nebo na dobírku bude ignorováno. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi.Náklady na vrácení zboží nese Kupující.
3 .Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
4. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.
5. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě že zboží,  bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,  zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.


 KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

1. Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3 Jestliže má  Kupující domnění, že Prodávající porušil své povinnosti při nabízení či prodeji zboží či služeb, které stanoví platné právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo Kupní smlouva, může se obrátit přímo na prodejce, nebo na kterýkoliv příslušný orgán.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím .
5. Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

                                                              

                                                                       Mimosoudní vyrovnání

 

§

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu  infobubu7@seznam.cz 
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy

                                               EET zákon

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Nahoru
 

DomůDomů